CHRYSTUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ I CHWAŁĄ SWOJEGO LUDU

 

Podczas tej Eucharystii, chcemy za starcem Symeonem powtórzyć słowa: nasze oczy przeniknięte wiarą ujrzały Chryste, Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla wszystkich! Jesteś światłością dla pogan! Jesteś chwałą ludu Twego Izraela! Jesteś chwałą nowego ludu, który założyłeś mocą swojej krwi! Jesteś chwałą Kościoła! – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Święto Ofiarowania Pańskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II podczas Mszy św. i spotkania opłatkowego Domowego Kościoła, Liturgicznej Służby Ołtarza i Nadzwyczajnych Szafarzy Archidiecezji Krakowskiej.

W homilii, arcybiskup wyjaśnił, że droga z Betlejem do Jerozolimy, do której zmierzała Święta Rodzina, aby w świątyni ofiarować Panu swoje Dziecko, wynosiła kilkanaście kilometrów. Świątynię zbudowano na jednej z gór Moria, gdzie Abraham był gotów złożyć ofiarę ze swego syna Izaaka. Przypomniał, że w Księdze Wyjścia zawarto prawo, mówiące o tym, by na pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, poświęcić Bogu pierworodne dziecko.
– Sens przepisów był jasny – podkreślały fakt, że Bóg miał szczególne prawo do pierworodnych synów Izraela. Wszystko po to, by pamięć o wielkich działach Bożych i o potężnym Bogu, opiekującym się narodem izraelskim, budziła nieustanną wdzięczność.

 

Metropolita zauważył, że do Świętej Rodziny podszedł Symeon, który oświecony łaską Ducha Świętego, rozpoznał w Jezusie Mesjasza: światło na oświecenie pogan i zbawienie. Dodał, że odkupienie ludzkości dokonało się na Golgocie – innym ze wzgórz Morii. Arcybiskup, odwołując się do dzisiejszego I czytania z Listu do Hebrajczyków, podkreślił, że Chrystus uczestniczył w naszej ludzkiej naturze, będąc podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.
– Będąc jednym z nas, mógł złożyć ofiarę z siebie samego, mógł stać się miłosiernym i wiernym Arcykapłanem wobec Boga na przebłaganie naszych grzechów, a tym samym pokonał tego, co dzierżył władzę nad śmiercią – diabła i uwolnił nas od lęku przed śmiercią.

Golgota to „Miejsce Czaszki”. W ikonografii, artyści przedstawiając moment ukrzyżowania, bardzo często malowali pod krzyżem ludzką czaszkę. Wbrew pierwszym skojarzeniom, nie chodzi o zaakcentowanie nazwy Golgoty, ale o podkreślenie faktu, że grzech Adama został obmyty zbawczą krwią Chrystusa. Każda Msza św. jest bezkrwawą ofiarą Jezusa, uobecniającą wydarzenia Golgoty, Wieczernika i Zmartwychwstania. Po przeistoczeniu wierni wypowiadają słowa: „Głosimy śmierć twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Metropolita przypomniał, że chrzest jest momentem, w którym nowo ochrzczony umiera i zmartwychwstaje z Chrystusem, a dzięki Jego ofierze, umacnia swoją więź z innymi.

Na zakończenie Eucharystii, ksiądz Ryszard Gacek podziękował arcybiskupowi za wygłoszone słowo i za prowadzenie krakowskiego Kościoła w stronę nieba.

Spotkanie opłatkowe, połączone ze wspólnym kolędowaniem, odbyło się w sali konferencyjnej. Zebrani życzyli metropolicie, by Jezus przyniósł wiarę, nadzieję i miłość oraz, aby przenikał swoim światłem jego pasterskie posługiwanie.

Arcybiskup odwołał się do doświadczeń z Panamy: wieczornego czuwania i niedzielnej Mszy św. posłania. Przypomniał, że papież Franciszek zachęcał do radosnego przeżywania swojej wiary „teraz”, w obecnej chwili naszego życia.
– Życzę wszystkim, aby otwierając się na Boże natchnienia, dać się prowadzić Matce Najświętszej i św. Józefowi, którzy są przewodnikami w drodze do Światłości.

 

Msza św. i opłatek Domowego Kościoła, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Arch. Krak. | Abp Marek Jędraszewski, 3.02.2019

Źródło: diecezja.pl

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Post Author: Szymon Kurek