Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia
Moderator:
ks. Wojciech Wylegała
 663 793 734
Animator odpowiedzialny:
Włodzimierz Cieśla
507 726 427

Geneza

Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie powołał do istnienia w 1981 roku Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jest jedną z diakonii, które wyrosły z dziewiątego Drogowskazu Nowego Człowieka.Należy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

To w Krakowie, w 1985 roku odbyły się pierwsze rekolekcje Diakonii Życia, która, właśnie stąd, od samego początku rozwijała swoją działalność. W 1994 roku powstała pierwsza krakowska grupa Diakonii Życia, która istniejąc w sposób formalny lub tylko w poszczególnych członkach, podejmowała swoją posługę na rzecz życia. W 2000 roku grupa ukształtowała się na nowo w liczbie ok. 20 osób.

Patronką Diakonii Życia Archidiecezji Krakowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, której relikwie zostały przekazane diakonii w 2004 roku.

Celem posługi jest kształtowanie właściwych postaw w zakresie przeżywania daru płci, przyjaźni, ukazanie sensu czystej i odpowiedzialnej miłości oraz budzenie pozytywnej atmosfery wokół początków życia ludzkiego i głębokiej świadomości daru życia. Zadanie to osiąga się najpierw poprzez świadectwo osobistej postawy, do czego zobowiązuje znakFos-Dzoe (Światło-Życie).

Formacja

Dla osób, które pragną włączyć się w posługę przeznaczona jest
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (ORDŻ), czyli 8-dniowe rekolekcje specjalistyczne. Uczestniczą w niej pełnoletnie osoby, które ukończyły formację podstawową Ruchu Światło-Życie.

Podejmowane tematy to: powołanie i służba, godność osoby ludzkiej, kobiecość i męskość, samoakceptacja, umiejętność porozumiewania się, budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość), dar spotkania, problem samotności, czystość jako wartość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu, miłość oblubieńcza i odpowiedzialne rodzicielstwo, Naturalne Planowanie Rodziny, krytyczna ocena antykoncepcji, pornografia, problem homoseksualizmu, przyczyny i skutki aborcji, funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej, inne zagrożenia życia (eutanazja, klonowanie), zaangażowanie w posługę życiu (obrona życia).

Spotkanie diakonii odbywa się zasadniczo raz w miesiącu. Jego elementy to: modlitwa, wspólna Eucharystia (jeśli to możliwe), dzielenie się podejmowaną posługą i jej planowanie, dokształcanie się (np. nauka głoszenia prelekcji), formacja wewnętrzna (według potrzeb członków danej grupy, często według materiałów formacyjnych dla animatorów Ruchu).

Na co dzień osoby z Diakonii Życia trwają w formacji swoich wspólnot parafialnych (niektórzy nadal są np. animatorami małych grup). Małżonkowie należą do kręgów Domowego Kościoła.

Diakonia Życia organizuje warsztaty psychologiczno-pedagogiczne oraz profesjonalne kursy dla prelegentów.

Członkowie Diakonii Życia bardzo często są absolwentami Studium Teologii Rodziny oraz mają ukończone Kursy Naturalnego Planowania Rodziny (wielu jest nauczycielami NPR). Spora grupa osób pracuje w szkołach, podejmując nauczanie wychowania do życia w rodzinie.

Raz w roku członkowie Diakonii Życia uczestniczą w obowiązkowych, trzydniowych rekolekcjach (Oaza Jedności Diakonii Życia, czyli OJDŻ), których celem jest troska o życie wewnętrzne członków Diakonii.

Być może nie jest to element formacyjny, ale niewątpliwie dobrze wpływa na jedność i bliskość osób, które podejmują tę samą służbę w Kościele. Mowa tu o tzw. Labach DŻ. Ważne jest, aby osoby, które podejmują diakonię, spotykały się nie tylko na bazie obowiązku, ale również, od czasu do czasu, wspólnie wypoczywały, co pogłębia dar spotkania, wzajemną przynależność i odpowiedzialność za siebie.

Posługa

Posługa Diakonii to:

–       prowadzenie i praca w poradniach życia rodzinnego;

–       prowadzenie kursów NPR;

–       prelekcje w różnych środowiskach;

–       prowadzenie z dziedziny pro-life kursów dla prelegentów

–       propagowanie dzieła Duchowej Adopcji;

–       propagowanie Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego;

–       praca w telefonach zaufania;

–       posługa w ośrodkach adopcyjnych;

–       praca w domach samotnej matki; audycje w różnych rozgłośniach radiowych (ogólnopolskiej i w stacjach lokalnych);

–       nauczanie w szkołach przygotowania do życia w rodzinie;

–       Oazy Modlitwy poświęcone tematom pro-life;

–       współpraca z Duszpasterstwem Rodzin;

–       walka z pornografią;

–       indywidualna pomoc osobom zagubionym i poranionym;

–       zaangażowanie w życie społeczne i polityczne;

–       organizowanie obchodów Święta Młodzianków i Dnia Świętości Życia;

–       rozprowadzanie materiałów pro-life (w tym własnego autorstwa kaset wideo Jestem człowiekiem i kasety audio Nasze dziecko dojrzewa);

–       włączanie się w ogólnopolskie akcje pro-life, w protesty społeczne.

Członkowie Diakonia Życia z całej Polski (a nawet i ze świata) kontaktują się ze sobą poprzez internetową listę dyskusyjną Vitalis.

Strony www związane z Diakonią Życia:

www.oaza.pl/cdz – strona Centralnej Diakonii Życia

www.adonai.pl  – strona redagowana przez członka DŻ z Warszawy

www.npr.pl  – strona poświęcona promowaniu naturalnego planowania rodziny

www.hli.org.pl   – strona Human Life International