Diakonia Wyzwolenia

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia
Moderator:
ks. Mirosław Żak
501 418 612

Animator odpowiedzialny:
Bożena i Jan Rakoczy
tel. 693 048 189
e-mail: bozenajanrakoczy@gmail.com

Spotkania:

  • Msza Święta w pierwszą SOBOTĘ miesiąca godz. 17:00 w Centrum Jana Pawła II;
  • spotkania formacyjne: w TRZECIE PONIEDZIAŁKI miesiąca, godz. 18:00 w PARAFII ŚW. JÓZEFA W PODGÓRZU. Przed spotkaniem najlepiej skontaktować się z animatorem odpowiedzialnym i upewnić się w jakim dokładnie miejscu jest spotkanie.

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

(J 8, 31-32)

Inspiracje teologiczne

Obok podejmowania diakonii na rzecz ewangelizacji, Ruch Światło-Życie uwrażliwia członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia.

Charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, słowa Bożego. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. F. Blachnicki).

Istotą naszej wolności jest uczynienie daru z siebie na rzecz większej wartości, czyliposiadanie siebie w dawaniu siebie. Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby. Wiele jest bojaźni, grzechów i nałogów, które zniewalają człowieka. Źródłem tej niewoli jest wewnętrzny lęk, strach, egoizm. Pan Jezus powtarzał często: Nie lękajcie się! Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.

To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę.

Posługiwanie rozwijamy szczególnie na dwu płaszczyznach:

–       pomoc osobom zniewolonym – z miłości do bliźnich podawać rękę siostrom i braciom, pomagać słabym i zagubionym, wyzwalać z lęku, zniewoleń, uzależnień;

–       równolegle nie mniej ważnym obszarem posługiwania KWC jest funkcja profilaktyczna poprzez propagowanie wśród młodzieży stylu życia bez alkoholu.

Geneza

Podjęcie Diakonii Wyzwolenia wiąże się z orędziem błogosławio­nego Jana Pawła II, skierowanym do Polaków 23 października 1978 roku:
Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poczuł się szczególnie wezwany do odpowiedzi na ten apel, ponieważ znak Fos-Dzoe jest formułą wolności osoby, a w charyzmat Ruchu Światło-Życie wpisana jest droga do prawdziwego wyzwolenia człowieka i narodu. Konkretną inicjatywą stało się powołanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która swym programem działania nawiązywała do Krucjaty Wstrzemięźliwości (tzw. Krucjaty Niepokalanej) z lat 1957-1960. Równocześnie z powstaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości, a w późniejszych latach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, powstała pierwsza Diakonia Wyzwolenia. Były to osoby, które podjęły trud pracy nad propagowaniem tego dzieła i bieżącą posługę przy Założycielu, ks. Franciszku Blachnickim.

Do Krucjaty, gromadzącej ludzi dobrej woli, włączają się wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy po przeżyciu pewnego etapu formacji podstawowej, jako pierwsi wstępują w jej szeregi. We współpracy z różnymi środowiskami, także Ruchu Światło-Życie, formują Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby przygotowywać ludzi chętnych i gotowych do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji.

Formacja

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia Archidiecezji Krakowskiej formuje się na comiesięcznych spotkaniach w pierwszą sobotę miesiąca przez wspólne przeżywanie Eucharystii, Różańca Świętego i rozważanie wybranych tekstów. Członkowie Diakonii uczestniczą w Studium Apostolstwa Trzeźwości, które przygotowuje do pracy trzeźwościowej w parafii oraz do pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Bierze udział w organizowanych kursach i szkoleniach, np. Dziecko z rodziny alkoholowej, które uczy jak pomagać w konkretnej sytuacji. Formacja ta opiera się również na spotkaniach ze wspólnotami parafialnymi, do których diakonia przybywa, by dać świadectwo.

Posługa

Działania podejmowane przez Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia:

–       modlitwa za trwających w KWC oraz wszystkich zniewolonych, podczas wspólnej Mszy Świętej i Różańca w pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.00 w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach, w których uczestniczą zapraszane wspólnoty oazowe,

–       osobiste świadectwo życia w abstynencji,

–       głoszenie dzieła KWC podczas rekolekcji wakacyjnych i zimowych, na spotkaniach z animatorami i wspólnotami parafialnymi (można zaprosić Diakonię na spotkanie w parafii),

–       przygotowanie konspektów spotkań na temat KWC na poszczególne stopnie oaz rekolekcyjnych,

–       prowadzenie zabaw na weselach bezalkoholowych, dzięki którym mogliśmy dawać świadectwo trwania w trzeźwości,

–       organizowanie bezalkoholowego balu karnawałowego dla dorosłych,

–       troska o wyzwalanie z wszystkiego, co uwłacza godności człowieka – podejmowanie tematyki różnych zniewoleń i nałogów,

–       informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,

–       prowadzenie Oaz Modlitwy i specjalistycznych rekolekcji ORDW,

–       prowadzenie pod sztandarem Krucjaty grupy pokutnej. Grupa ta już kolejny raz pielgrzymuje na Jasną Górę w intencji osób uzależnionych i zniewolonych nałogami oraz ich rodzin. Grupę prowadzi ks. Mirosław Żak – wśród pielgrzymów są członkowie KWC i trzeźwi alkoholicy, którzy idą, by podziękować za uzdrowienie i prosić o łaski uzdrowienia dla innych,

–       praca na rzecz trzeźwości w parafii – przygotowanie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i innych nabożeństw, przeprowadzanie rekolekcji ewangelizacyjnych wyzwolenia,

–       współpraca z osobami uzależnionymi, które służą swoim świadectwem.

Geneza Diakonii Wyzwolenia w Archidiecezji Krakowskiej

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia zawiązała się w lutym 1995 roku po Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia, która odbyła się w Bystrej. Na początku swojego istnienia liczyła niewiele osób, które potem swoją modlitwą i świadectwem zapaliły do posługi innych członków Ruchu Światło-Życie, a także osoby niezwiązane z nim, by wspólnie pracować nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie i pomagać zniewolonym i ich rodzinom.

Obecnie diecezjalną Diakonię Wyzwolenia tworzy jej moderator ks. Mirosław Żak, z kilkoma animatorami i osobami niezwiązanymi z Ruchem Światło-Życie.

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!(Ga 5, 13)