Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH

organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

 

 1. Rekolekcje oazowe są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów jak i animatorów.

 

 1. Pierwsza data jest dniem przyjazdu (należy przyjechać w godz. 14.00-16.00), druga dniem odjazdu (po uporządkowaniu ośrodka). Należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźniać się na rekolekcje ani też nie wyjeżdżać z nich wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej!

 

 1. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest: życzliwy, uprzejmy, radosny; dyskretny i uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny.

 

 1. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię oazy.

 

 1. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z oazy na koszt rodziców/opiekunów bez zwrotu kosztów (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania).

 

 1. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec jakichkolwiek osób.

 

 1. Uczestnik ma prawo do:
 • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
 • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy; bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
 • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
 • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez Księdza Moderatora.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
 • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej;
  • przestrzegania planu dnia; posługi w grupie dyżurnej podejmując drobne prace kuchenne (obieranie warzyw, krojenie, przygotowanie stołów do posiłków, zmywanie naczyń) i porządkowe pod nadzorem osób dorosłych;
 • przestrzegania regulaminu jadalni;
 • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do Księdza Moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
 • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
 • przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
 • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
 • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej; kąpieli;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.

 

 1. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.).

 

 1. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

 

 1. Każdy wyjeżdżający na rekolekcje powinien ze sobą zabrać: Pismo Święte (na stopnie ODB, OND oraz OE – przynajmniej Nowego Testamentu), a także: okrycie przeciwdeszczowe, obuwie do chodzenia po górach, lekkie buty, pantofle, odświętny strój do kościoła, dziewczęta zabierają spódnice/sukienki, chłopcy długie spodnie i strój galowy oraz alby (jeśli posiadają). Do wszystkich ośrodków (za wyjątkiem Bystrej Podhalańskiej i Mucharza) należy zabrać: prześcieradło, śpiwór (lub koc) oraz małą poduszkę. Dobrze jest zabrać instrument muzyczny, śpiewniki, materiały na pogodne wieczory, zeszyt do notatek i przybory do pisania. Szczególnie należy pamiętać o zabraniu: kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (jeśli na karcie kwalifikacyjnej nie wpisano szczepień), legitymacji szkolnej/studenckiej (osoby pełnoletnie dodatkowo dowodu osobistego), odpowiedniej ilości leków (o ile uczestnik zażywa jakieś na stałe) oraz opaski odblaskowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosownie do Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej: „Dekret”, przekazujemy następujące informacje:

 

Administrator danych:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, e-mail: oaza@diecezja.pl, tel. 12 628 82 30.

 

Cel przetwarzania danych:

Dane będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz pracy w ciągu roku w Ruchu Światło-Życie; informowania o bieżących wydarzeniach Ruchu Światło-Życie; prowadzenia bazy członków, animatorów i odpowiedzialnych w Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej.

Administrator będzie przetwarzał następujące dane: dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL); dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail); informacje o przeżytych rekolekcjach; informacje o przynależności do określonej diakonii lub o gotowości do określonej posługi (muzycznej, liturgicznej itp.); informacje o przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych będzie: Administrator oraz inne organy i jednostki uprawnione do podejmowania czynności prawnych związanych z wypoczynkiem.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektorat Danych Osobowych, Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. 22 530 48 00, 22 530 48 87).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.