Rozmowa Ewangeliczna

Rozmowa ewangeliczna przebiega w kilku etapach:

1. Wprowadzenie – polega ono na przedstawieniu tematu, celu oraz problemu spotkania.

2. Odkrycie – przybiera ono formę rozmowy kierowanej przez animatora. Uczestnicy odczytują wyznaczone fragmenty Pisma Św. i poprzez swobodną wypowiedź je komentują. Zadaniem członków grupy jest takie odpowiadanie na pytania stawiane przez prowadzącego spotkanie, aby wypowiedzi koncentrowały się na odkrytych praw­dach zawartych w cytowanym tekście Biblii. Animator przy każdym problemie odwołuje się do Pisma Świętego i wskazuje odpowiednie cytaty, które członkowie grupy czytają głośno. Stanowią one odpowiedź na postawione pytania.

3. Zrozumienie – wszyscy członkowie grupy podejmują wysiłek wspólnej analizy tekstu. Odkrycie prawd Bożych ma prowadzić do zrozumienia wezwania Boga kierowanego do każdego człowieka w słowie Bożym, zrozumienia wymagań, jakie stawia ono wszystkim wierzącym. W tej części spotkania każdy uczestnik może wyrazić swoje odczucia, obawy, po­trzeby i problemy związane z realizacją pełni życia chrześcijańskiego.

4. Zastosowanie – czytanie, studiowanie i rozważanie słowa powinny następnie znaleźć wyraz w życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i Jego nauce. Uczestnicy spotkania precyzują i zapisują w notatniku postanowienia, jakie podejmują w związku z poznaną prawdą, określając zarazem, co chcieliby zmienić we własnym życiu oraz jak zrealizują te zamierzenia. Zastosowania odkrytych prawd mogą mieć różny charakter. Mogą one dotyczyć uznania odkrytych prawd i modlitwy o ich przyjęcie albo nauki niektórych cytatów z Pisma Św. na pamięć itp. Mogą być związane z konkretnymi decyzjami dotyczącymi życia wiary i modlitwy.

5. Modlitwa – ma formę modlitwy spontanicznej, w której uczestniczy cała grupa.

Czytaj więcej na stronie wieczernik.oaza.pl