INFORMACJE DLA ANIMATORÓW

ZASADY ZAPISÓW I UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH
ANIMATORÓW I KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW W 2019 R.

 

 1. Każdy animator (kandydat na animatora) pragnący pełnić posługę na rekolekcjach zobowiązany jest do zapisania się na rekolekcje przez wypełnienie ankiety rekolekcyjnej na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje oraz dostarczenia do organizatora do 7 dni (osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty) podpisanej karty uczestnictwa z pliku PDF otrzymanego w wyniku jej wypełnienia (patrz ZASADY ZAPISÓW). Osoby niepełnoletnie otrzymają specjalny wzór karty (na wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku), ponieważ w sensie prawnym w czasie wypoczynku funkcjonują jak pozostali uczestnicy!

 

 1. Animatorzy / kandydaci na animatorów mają możliwość wyboru rekolekcji, na których chcą posługiwać. Ponieważ są sługami, mogą zostać poproszeni o zmianę rekolekcji w przypadku, gdyby wymagało tego dobro całego dzieła OŻK 2019, np. w przypadku gdyby na innych rekolekcjach brakowało wystarczającej liczby osób posługujących.

 

 1. Ze względu na przepisy państwowe o funkcjonowaniu wypoczynku, którym podlegają rekolekcje oazowe, pełnoletni animatorzy, którzy ukończyli już lub kończą w tym roku szkołę ponadpodstawową, zobowiązani są do podjęcia funkcji wychowawcy na rekolekcjach. W związku z tym:
 2. przesyłają niezwłocznie, jednak nie później niż do 21 maja br. (jeśli będą uczestniczyli w Kursie Wychowawcy w dniach 30 maja – 2 czerwca, to bezpośrednio po zakończeniu kursu) na adres dor.krakow@gmail.com skan (obu stron) Zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców,
 3. przesyłają niezwłocznie, jednak nie później niż do 21 maja br. na adres dor.krakow@gmail.com skan ważnego (12 miesięcy od wystawienia) zaświadczenia o niekaralności, które jako wolontariusze mogą uzyskać bezpłatnie w Krajowym Rejestrze Karnym (szczegóły o zaświadczeniu poniżej),
 4. zabierają ze sobą na rekolekcje ważne Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (szczegóły o zaświadczeniu poniżej).

 

 1. Animatorzy i kandydaci na animatorów za podejmowaną na rekolekcjach posługę nie ponoszą opłat, natomiast koszty ukończenia kursu wychowawcy oraz uzyskania ww. zaświadczenia lekarskiego ponoszą sami.

 

 1. Animator / kandydat na animatora przygotowuje się do podjęcia posługi przed rekolekcjami i pełni ją przez cały czas trwania rekolekcji. Konieczne jest wcześniejsze przeczytanie konspektu (zwłaszcza części A) i przygotowanie spotkań.

 

 1. Mający pełnić posługę animatora na rekolekcjach zabierają ze sobą na oazę: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podręcznik danego stopnia z wypełnionym notatnikiem, różaniec, świecę, figurkę lub obrazek Niepokalanej, legitymację szkolną lub studencką / dowód osobisty, strój zgodny z duchem Nowej Kultury, chłopcy zabierają albę. W miarę możliwości należy także przywieźć śpiewniki z pieśniami liturgicznymi, z piosenkami ewangelicznymi, ludowymi, patriotycznymi, materiały na pogodne wieczory, instrument muzyczny (o ile się na nim gra). Animator/kandydat liturgiczny, w porozumieniu z Moderatorem prowadzącym rekolekcje, powinien przygotować materiały na spotkania modlitewne, do komentarzy, wywieszki asysty na wszystkie dni oazy itp. Animator/kandydat muzyczny w porozumieniu z Moderatorem prowadzącym rekolekcje powinien opracować śpiewnik turnusu.

Do wszystkich ośrodków (oprócz Bystrej Podhalańskiej i Mucharza) należy zabrać ze sobą prześcieradło, śpiwór oraz małą poduszkę.

 

 1. Animator/kandydat ogranicza używanie na oazie „sprzętów” multimedialnych do koniecznego minimum.

 

 1. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, w czasie oazy nie ma odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów, jak i animatorów. Moderator parafialny nie powinien zabierać animatorom czasu podczas ich zajęć czy wyrywać z nich. Prosimy o tym poinformować swoich moderatorów.

 

 1. W poczuciu odpowiedzialności za posługę oraz mając na uwadze fakt, że animatorzy jako wychowawcy są zgłaszani do Kuratorium, prosimy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby na rekolekcje dotrzeć na czas i do dnia rozjazdu rzetelnie wypełnić swe posługiwanie. W razie nagłej niemożliwości wyjazdu na rekolekcje (sytuacja losowa) animator lub kandydat na animatora ma obowiązek zgłosić sprawę do organizatora rekolekcji, a niczego nie załatwiać na własną rękę z Moderatorem turnusu.

 

 1. Wszyscy podejmujący posługę na rekolekcjach wakacyjnych zobowiązani są do udziału w Rozesłaniu OŻK w sobotę 15 czerwca 2019 r. o godz. 9.30. Będzie to także okazja do spotkania z całą diakonią rekolekcyjną turnusu.

 

 

 

ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
(O NIEKARALNOŚCI)

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544).

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna:

 1. powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 2. przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

 

Powyższe pismo Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, jako organizator rekolekcji, wystawi animatorom, którzy będą pełnić funkcję wychowawcy, oraz moderatorom, którzy będą pełnić funkcję kierownika, po zgłoszeniu się do siedziby Diakonii – Kraków, ul. Wiślna 12/6 w godzinach pracy Diakonii.

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO
DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

 1. Co to jest?

Jest to druk, na którym lekarz medycyny pracy stwierdza (na podstawie wyniku badań na nosicielstwo), że dana osoba może mieć kontakt z żywnością.

 

 1. Dlaczego jest potrzebne?

Zaświadczenie jest potrzebne, ponieważ za kontakt z żywnością kontrolujący z Sanepidu uważają zarówno podawanie posiłków uczestnikom, jak i zmywanie po posiłkach i każdorazowe wejście na teren kuchni. Każdy z terenowych oddziałów Sanepidu ma swoje dyrektywy w tej kwestii.

 

 1. Gdzie można uzyskać to zaświadczenie?

Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy.

W większości placówek Medycyny Pracy wymagane jest tzw. skierowanie od pracodawcy, aby móc zarejestrować się na wizytę i uzyskać zaświadczenie (opłata za nie różni się w zależności od wybranej przychodni).

 

UWAGA! Każdy animator, który nie ma jeszcze tego zaświadczenia lub skończył się termin jego ważności może przyjść do siedziby Diakonii (Kraków, ul. Wiślna 12/6) i otrzyma skierowanie do medycyny pracy, które upoważni go do uzyskania ww. zaświadczenia za jedyne 30 zł (należy wpłacić w siedzibie Diakonii przy odbiorze skierowania). Umowa w tym temacie została podpisana z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1.

 

 1. Gdzie można zrobić same badania?

Najlepiej sprawdzić w Internecie, gdzie mieści się najbliższa placówka Sanepidu, która wykonuje badania. Z wynikami badań udajemy się do lekarza medycyny pracy.

 

Szczegółowe informacje na stronie:
https://wsse.krakow.pl/page/laboratoryjne-badanie-sanitarno-epidemiologiczne/