KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Archidiecezja Krakowska informuje, co następuje:

 1. Administratorem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych jest podmiot Archidiecezja Krakowska z siedzibą pod adresem: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków („Administrator”), konkretnie: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją rekolekcji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, a także informowania o działaniach Ruchu podjętych w tym zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych, które posiada Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej w zakresie organizacji rekolekcji (np. Kuratorium Oświaty w Krakowie).
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: diod@diecezja.krakow.pl