Regulamin uczestnictwa w rekolekcjach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH

organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

 1. Rekolekcje oazowe są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów jak i animatorów.
 2. Pierwsza data jest dniem przyjazdu (na KODA-ODB do godz. 12.00, na pozostałe do godz. 18.00), druga dniem odjazdu (po uporządkowaniu ośrodka, ok. godz. 10.00). Należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźniać się na rekolekcje ani też nie wyjeżdżać z nich wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej!
 3. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest: życzliwy, uprzejmy, radosny; dyskretny i uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny.
 4. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię oazy.
 5. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z oazy na koszt rodziców/opiekunów bez zwrotu kosztów (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania).
 6. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec jakichkolwiek osób.
 7. Uczestnik ma prawo do:
  • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
  • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy; bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
  • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
  • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez Księdza Moderatora.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
  • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej;przestrzegania planu dnia; posługi w grupie dyżurnej podejmując drobne prace kuchenne (obieranie warzyw, krojenie, przygotowanie stołów do posiłków, zmywanie naczyń) i porządkowe pod nadzorem osób dorosłych;
  • przestrzegania regulaminu jadalni;
  • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do Księdza Moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
  • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  • przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
  • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
  • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej; kąpieli;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 9. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.).
 10. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 11. Każdy wyjeżdżający na rekolekcje powinien ze sobą zabrać: Pismo Święte (na Dziecięcą Oazę Zimową – przynajmniej Nowego Testamentu), a także: okrycie przeciwdeszczowe, obuwie do chodzenia po górach, lekkie buty, pantofle, odświętny strój do kościoła, dziewczęta zabierają spódnice/sukienki, chłopcy długie spodnie i strój galowy oraz alby (jeśli posiadają). Do wszystkich ośrodków (za wyjątkiem Bystrej Podhalańskiej i Mucharza) należy zabrać: prześcieradło, śpiwór (lub koc) oraz małą poduszkę. Dobrze jest zabrać instrument muzyczny, śpiewniki, materiały na pogodne wieczory, zeszyt do notatek i przybory do pisania. Szczególnie należy pamiętać o zabraniu: kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (jeśli na karcie kwalifikacyjnej nie wpisano szczepień), legitymacji szkolnej/studenckiej (osoby pełnoletnie dodatkowo dowodu osobistego), odpowiedniej ilości leków (o ile uczestnik zażywa jakieś na stałe) oraz opaski odblaskowej.