Kurs Wychowawcy i Kurs Kierownika Wypoczynku

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej organizuje Kurs Wychowawcy i Kurs Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży za zgodą Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/wykazy-organizatorow-kursow-na-kierownika-wypoczynku-i-wychowawce-wypoczynku-rok-2017/

KURS WYCHOWAWCY

odbędzie się w dniach: 7 – 10.03.2024 r. w Domu Księży, ul. Św. Marka 10
w Krakowie

Dokładne terminy i godziny:     

07.03.2024 (czwartek), godz. 16.30-21.30

08.03.2024 (piątek), godz. 16.30-21.30

09.03.2024 (sobota), godz. 8.00-18.00

10.03.2024 (niedziela), godz. 8.00-18.00

Koszt: 170 zł

Płatność w dniach 1-6.03.2024 przelewem na konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków

96 2490 0005 0000 4530 8743 3281

W tytule przelewu podać: „Imię i nazwisko – Kurs Wychowawcy, 7-10.03.2024”

Link do zapisów – Kurs wychowawcy:

https://forms.gle/vNZRBAMnYdTpBYMRA

Kto może zostać Wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

    – nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

    – ukończyła 18 lat;

    – posiada co najmniej wykształcenie średnie;

    – ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

    – co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

    – kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

KURS KIEROWNIKA

odbędzie się 11.05.2024 r. w Domu Księży, ul. Św. Marka 10 w Krakowie od godz. 7.30 do 16.00

Koszt: 170 zł

Płatność w dniach 1-10.05.2024 przelewem na konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków

96 2490 0005 0000 4530 8743 3281

W tytule przelewu podać: „Imię i nazwisko – Kurs Kierownika, 11.05.2024”

Link do zapisów – Kurs kierownika:

https://forms.gle/HJnhaP7jTCP86Fz68

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

    – nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

    – ukończyła 18 lat;

    – posiada co najmniej wykształcenie średnie;

    – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

    – posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

    – co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

    – kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

    – doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Warto się zapoznać:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy

W sprawie Kursów pomocy udzieli Ks. Ryszard Gacek, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, tel. 501196569, mail: oaza@diecezja.pl

Post Author: ks. Ryszard