Kurs Wychowawcy i Kurs Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej organizuje Kurs Wychowawcy i Kurs Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży za zgodą Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/wykazy-organizatorow-kursow-na-kierownika-wypoczynku-i-wychowawce-wypoczynku-rok-2017/

Kurs Wychowawcy odbędzie się w dniach: 25.05 - 28.05.2023 r. w Domu Księży, ul. Św. Marka 10 w Krakowie
Dokładne terminy i godziny: 25.05.2023 (czwartek), godz. 16.30-21.30
              26.05.2023 (piątek), godz. 16.30-21.30
              27.05.2023 (sobota), godz. 8.00-18.00
              28.05.2023 (niedziela), godz. 8.00-18.00
Koszt: 150 zł
Płatność w dniach 1-18.05.2023 przelewem na konto: 
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków
96 2490 0005 0000 4530 8743 3281
W tytule przelewu podać: "Imię i nazwisko - Kurs Wychowawcy, 25-28.05.2023"

Link do zapisów - Kurs wychowawcy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJeuNr2U9ahHwaVtu-WgYTvhSUqDJN77VK6o9p7Ab4koXnA/viewform

Kto może zostać Wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  - nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
  - ukończyła 18 lat;
  - posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  - ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

  - co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

  - kurs na wychowawcę wypoczynku - nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


Kurs Kierownika odbędzie się 3 czerwca 2023 r. w Domu Księży, ul. Św. Marka 10 w Krakowie od godz. 7.30 do 16.00

Koszt: 150 zł
Płatność w dniach 15-30.05.2023 przelewem na konto: 
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków
96 2490 0005 0000 4530 8743 3281
W tytule przelewu podać: "Imię i nazwisko - Kurs Kierownika, 3.06.2023"


Link do zapisów - Kurs kierownika:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgxHRK-Ma5XtBBqvAakVprTQ5Vbe9WUj_X_f-yNdWqglHxw/viewform

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

  - nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
  - ukończyła 18 lat;
  - posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  - ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
  - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

  - co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

  - kurs na kierownika wypoczynku - nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

  - doświadczenie - nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Warto się zapoznać:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy

W sprawie Kursów pomocy udzieli Ks. Ryszard Gacek, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, tel. 501196569, mail: oaza@diecezja.pl

Post Author: ks. Ryszard