Kurs dla Ministrantów Słowa Bożego

pismo-swiete-w-okresie-wielkanocnym-622x415

Według Podręcznika duszpasterstwa parafialnych wspólnot Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zatwierdzonego 30.09.1978 roku przez ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę, a potwierdzonego przez kard. Franciszka Macharskiego 8.09.1979 roku do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs winien się odbywać według obowiązującego programu. Księża Dziekani proszeni są o patronat nad dekanalnymi kursami.

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie.

Kurs trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się co miesiąc – przeciętnie trzy jednostki lekcyjne – w miejscowości, do której uczestnicy kursu mogą najłatwiej dojechać z całego dekanatu.

Na kurs uczęszczają ministranci z klasy II gimnazjum wyróżniający się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe (wyjątkowo można tylko przyjąć z klasy I gimnazjalnej). Zasadniczo winni to być starsi ministranci, chociaż w uzasadnionych przypadkach roztropna decyzja duszpasterza może skierować na kurs chłopca, który nie był ministrantem, ale wyraża chęć zostania lektorem i odznacza się wzorową postawą oraz głębokim życiem religijnym. Przy doborze kandydatów na kurs lektorski należy się także liczyć z możliwościami intelektualnymi oraz warunkami głosowymi chłopców.

W zakres kursu wchodzą następujące przedmioty:

1 – Formacja wewnętrzna (12 godzin lekcyjnych),

2 – Liturgika (12 godzin lekcyjnych),

3 – Podstawowe wiadomości o Piśmie świętym (12 godzin lekcyjnych),

4 – Dykcja (12 godzin lekcyjnych),

5 – Śpiew (12 godzin lekcyjnych),

6 – Wiadomości ze sztuki sakralnej (5 godzin + ćwiczenia).

Uczestnicy posiadają Książeczki formacyjne. Przygotowanie kończy się sprawdzeniem wiadomości i dopuszczeniem do uroczystego błogosławienia. O powołaniu do służby ministranta słowa Bożego po pozytywnym zaliczeniu wymagań kursu przygotowawczego decydują duszpasterze parafialni. Uczestnicy kursu – w miarę możliwości – biorą udział w 15-dniowych rekolekcjach Oazy Nowej Drogi lub stopnia pierwszego Oazy Nowego Życia, w zależności od wieku kandydata.

Sam obrzęd powołania dokonuje się podczas uroczystej Mszy św. Błogosławieństwo do posługi ministranta słowa Bożego w tym roku będzie miało miejsce w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 9.06.2017 r. o godz. 1700. Próba w tym samym dniu o godz. 1600.

Uroczyście pobłogosławiony otrzymuje dyplom ministranta słowa Bożego, który upoważnia do czytania słowa Bożego w czasie liturgii eucharystycznej i innych nabożeństw.

Wielkość powołania ministranta słowa Bożego, wielkość wykonywanej służby – czytania Pisma Świętego – domaga się takiego przygotowania i takiej opieki nad tymi, którzy ją pełnią, niezależnie od wieku.

Dokumenty Kościoła zobowiązują księży do stałej formacji tych, którzy czytają słowo Boże. Po otrzymaniu błogosławieństwa ministranci słowa Bożego są zobowiązani do dalszej formacji. Jedną z możliwości kontynuowania takiej formacji stałej może być udział w wakacyjnych, dwutygodniowych rekolekcjach Służby Liturgicznej (Oaza Nowego Życia I stopnia). Jej dalszym ciągiem będzie przejście pełnej formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej (zwanej też formacją deuterokatechumenalną), której program wypracowany przez Ruch Światło-Życie oparty jest o tzw. 10 Drogowskazów Nowego Człowieka. W trakcie tej, przynajmniej dwuletniej formacji, lektorzy mogą uczestniczyć w rekolekcjach (Oazie Nowego Życia) II stopnia. Zakończenie tego etapu formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej stanowi Oaza Nowego Życia III stopnia.

Wspólnota ministrantów słowa Bożego na terenie parafii wykazywać ma dużą aktywność apostolską i w zależności od lokalnych warunków i potrzeb włączać się w różne prace. Szczególnie zalecana jest pomoc w duszpasterstwie młodszych grup służby liturgicznej.

 

Program kursu i inne pomoce potrzebne do jego przeprowadzenia są do nabycia w Duszpasterstwie przy ul Wiślnej. Adres w zakładce kontakt. 

Post Author: Michał Grzyb