Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi w formacie .pdf do pobrania tutaj.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Jakie dane będą do uzupełnienia w ankiecie rekolekcyjnej?

Duża część danych, jakie trzeba będzie podać w ankiecie, jest typowa przy wypełnianiu aktualnego wzoru karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, określonego przepisami państwowymi. Pozostałe związane są z samymi rekolekcjami i formacją w Ruchu Światło-Życie. W ankiecie trzeba będzie podać: na jakie rekolekcje chcesz pojechać i w jakim charakterze [uczestnik/animator], dane kontaktowe w sprawie rekolekcji (e-mail oraz komórkę) a także dane osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz komórkę osoby uczestniczącej [jeśli posiada], e-mail osoby uczestniczącej [jeśli posiada], wezwanie parafii [gdzie się formuje] oraz miejsce tej parafii [miejscowość, osiedle] i diecezję. Trzeba podać także aktualny poziom nauki [rodzaj szkoły] i klasę/rok studiów. Osoby niepełnoletnie [uczestnicy/animatorzy] zobowiązane są do podania także imion i nazwisk swoich rodziców/opiekunów prawnych i telefonów kontaktowych do nich oraz ich adresu zamieszkania/pobytu. Pełnoletni uczestnicy zobowiązani są do podania imienia i nazwiska osoby dorosłej wskazanej przez siebie oraz jej telefonu kontaktowego. Wszystkie osoby uczestniczące w rekolekcjach podają czy uczestniczyły wcześniej w rekolekcjach i podają przeżyte przez siebie rekolekcje oazowe [rok i miejsce rekolekcji] od stopni OMS/ODB poprzez stopnie OND, Oazę Ewangelizacji, po stopnie ONŻ. Wszyscy uczestnicy podają czy należą do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz czy uczestniczyli w ciągu minionego roku w formacji w parafii i ile spotkań z poszczególnych konspektów przepracowali, wypełniając jedynie formację przed odpowiednim stopniem. Animatorzy podają w ankiecie dodatkowo „rodzaj” i rok błogosławieństwa jakie otrzymali. Jeśli ktoś jest kandydatem, także na jakiego animatora. Wszyscy pragnący posługiwać jako animatorzy podają czy posiadają zaświadczenie z ukończenia kursu wychowawcy, zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych i zaświadczenie o niekaralności; jeśli chodzi o formację, podają czy prowadzili grupę, czy kontynuowali swoją własną formację podstawową oraz jakie materiały przepracowali w ciągu minionego roku w obu tych przypadkach oraz czy należą do KWC. Wszystkie osoby chcące uczestniczyć w rekolekcjach podają czy uzyskały zgodę księdza z parafii [moderatora wspólnoty oazowej] oraz animatora grupy [jeśli w ciągu roku miały formację] na wyjazd na te rekolekcje.

Jakie dane trzeba będzie uzupełnić tylko na karcie uczestnictwa?

Na karcie trzeba będzie uzupełnić informacje o niepełnoletniej osobie uczestniczącej w rekolekcjach [uczestniku/animatorze]: informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie oraz informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku) lub dołączyć kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień.

Kiedy dostanę kartę uczestnictwa?

Kartę uczestnictwa otrzymasz w dniu 5 lub 6 czerwca br. jako załącznik do maila. Trzeba ją będzie wydrukować, uzupełnić o wymagane informacje i podpisy i zabrać ze sobą na rekolekcje.

Kto musi się podpisać na karcie uczestnictwa?

Na karcie muszą być podpisy: osoby uczestniczącej w rekolekcjach, rodziców/opiekunów prawnych (dot. osób niepełnoletnich), księdza z parafii [moderatora wspólnoty oazowej] oraz animatora grupy [jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii].

Co mam zrobić, jeśli na wybrane przeze mnie rekolekcje nie będzie już miejsca?

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, lepiej będzie zapisać się na inne rekolekcje (w innym ośrodku lub terminie) gdzie są miejsca, niż oczekiwać aż zwolni się jakieś miejsce (z powodu czyjejś rezygnacji, niedopełnienia obowiązków lub złego wyboru), co jest możliwe, ale bardzo niepewne.

Kiedy mam wykonać przelew za udział w rekolekcjach?

Przelew za rekolekcje należy wykonać w pełnej wysokości dopiero po otrzymaniu drugiego maila, tzn. potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia na rekolekcje. Dostaniesz w nim szczegółowe informacje – termin zapłaty (7 dni kalendarzowych), nr konta oraz tytuł przelewu jaki należy podać. Nie ma potrzeby dostarczać ani przesyłać potwierdzenia wykonania przelewu.