Szkoła Animatora Oazy Dzieci Bożych, Ministrantów i Scholistek (KODA ODB)

zdjecie nr 1

fot. Klaudia Kroczek (1 stopień OMS OŻK 2014)

Szkoła Animatora Oazy Dzieci Bożych, Ministrantów i Scholistek 2017/2018

Serdecznie zapraszamy na Szkołę Animatora Oazy Dzieci Bożych, Ministrantów i Scholistek. Celem Szkoły jest przygotowanie kandydatów do posługi parafialnej pośród dzieci, ministrantów i scholistek, a także do posługi na rekolekcjach wakacyjnych OMS ( Oaza dla Ministrantów i Scholistek). Na szkołę zapraszamy osoby, które ukończyły minimum II klasę gimnazjum i były minimum na III stopniu Oazy Nowej Drogi.
Aby zapisać się na Kurs Animatora Oazy Dzieci Bożych należy wypełnić poniższy formularz:
Formularz zapisów na DSA
Zapisy trwają od 9.09 do 30.09
Na pierwszy zjazd (30.09) należy przynieść:

 • skierowanie od moderatora parafialnego,
 • opinie katechety
 • 1 zdjęcie legitymacyjne(podpisane)
 • 60 złotych – tyle wynosi roczny koszt DSA ODB, prosimy o przyniesienie wyliczonej kwoty na pierwszy zjazd.

krzyz odb
 
Każdy zjazd rozpoczynamy o godz 9:00, a kończymy o 14:10.
Wszystkie zajęcia stacjonarne ( nie wyjazdowe) odbędą się w budynku Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.


Zasady uczestnictwa w Diecezjalnej Szkole Animatora ODB w roku 2017/2018

 Informacje ogólne

 1. Diecezjalna Szkoła Animatora ODB formuje kandydatów na animatorów do podjęcia posługi animatorskiej w parafiach przy prowadzeniu spotkań w ramach Oazy Dzieci Bożych, dlatego od uczestników wymagana jest odpowiedzialność, jaką powinien cechować się każdy animator.
 2. Formacja animatorska w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB trwa 2 lata.
 3. Podczas pierwszego roku Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB, kandydaci na animatorów zdobywają wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia spotkań, podstaw psychologii i pedagogiki, historii i charyzmatu Ruchu oraz podstawowych zagadnień liturgicznych.
 4. Drugi rok Szkoły Animatora jest rokiem praktyki w parafii oraz czasu rozwoju własnego warsztatu animatorskiego. W tym czasie przewiduje się kilka zjazdów w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB, a także jesienną Oazę Modlitwy.
 5. Opłata za udział w Diecezjalnej Szkole Animatora wynosi 60 złotych rocznie, a kwota ta zostaje przeznaczona na wynajęcie sal niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz na zakup niezbędnych materiałów.

Zasady przyjęcia na Diecezjalną Szkołę Animatora ODB

 1. Diecezjalną Szkołę Animatora ODB może rozpocząć każdy, kto przeżył przynajmniej III stopień Oazy Nowej Drogi oraz cechuje się predyspozycjami do posługi animatorskiej, co potwierdzić może zarówno moderator wspólnoty oazowej w parafii kandydata, jak i animator prowadzący tamże jego formację.
 2. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata na Diecezjalną Szkołę Animatora ODB należy do Diakonii odpowiedzialnej za ww. Szkołę Animatora.

 
Zasady zaliczenia roku formacji w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB

 1. Każdy kandydat posiada książeczkę formacyjną, w której gromadzi informacje o ocenach i zaliczeniach, uzyskanych w czasie egzaminów, będących podstawą do uzyskania wpisu, zaświadczającego zaliczenie każdego z poszczególnych lat, jak i całej ww. Szkoły Animatora.
 2. Odpowiedzialność za zebranie w książeczce wszystkich wpisów, poświadczających uzyskane stopnie i zaliczenia z egzaminów spoczywa w całości na kandydacie, który jako przyszły animator będzie musiał wziąć odpowiedzialność za powierzonych sobie uczestników.
 3. Aby rozpocząć formację w ramach drugiego roku Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB niezbędne jest posiadanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach pierwszego roku oraz posiadanie wpisu potwierdzającego ukończenie pierwszego roku formacji.
 4. Możliwe jest uzyskanie wpisu warunkowego potwierdzającego ukończenie roku formacji w przypadku braku zaliczenia maksymalnie z jednego przedmiotu, jeżeli kandydat pragnie poprawić swoją ocenę w następnym roku formacji.
 5. Każdy przedmiot w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora może kończyć się egzaminem bądź inną formą zaliczenia, sprawdzającą zdobytą wiedzę.
  • . Przewidywany jest jeden termin egzaminu lub zaliczenia oraz jeden termin egzaminu poprawkowego lub ponownego podejścia do poprawy zaliczenia.
 1. zasady dotyczą wszystkich przedmiotów.
 1. Na początku II roku DSA ODB kandydat ma obowiązek przedstawić animatora odpowiedzialnego za jego formację podstawową. Zadaniem tej osoby będzie:
  • . poinformowanie drogą mailową  Diakonię DSA ODB (krakow@gmail.com ) dwa razy w ciągu roku – do 30.11 i do 1.04 o aktualnym zaangażowaniu kandydata w posłudze w parafii i jego formacji,
 1. obecność wraz z kandydatem na rozmowie weryfikacyjnej z księdzem moderatorem diecezjalnym po zakończeniu zajęć drugiego roku DSA ODB,
 2. pełnienie posługi poręczyciela na Mszy Świętej, podczas której kandydat będzie przedstawiony księdzu biskupowi w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zasady egzekwowania nieobecności na zajęciach w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB

 1. Obecność na DSA sprawdzana jest na każdych 45-minutowych zajęciach.
 2. Każdy kandydat ma prawo do nieobecności, usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej, na 5 godzinach zajęć w roku.
 3. Nieobecność na więcej niż 5 godzinach, ale mniej niż 8 godzinach zajęć skutkuje koniecznością przygotowania dodatkowego pracy pisemnej.
 4. O temacie pracy pisemnej decyduje Diakonia odpowiedzialna za Szkołę Animatora ODB. Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o przydzielonym mu temacie. Ostateczny termin oddania prac upływa wraz z datą ostatniego zjazdu tj. 7 kwietnia 2018 roku.

Zasady ukończenia Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB i przyjęcia błogosławieństwa do posługi w roku 2017/2018

 1. Aby ukończyć Diecezjalną Szkołę Animatora ODB i zostać dopuszczonym do błogosławieństwa na animatora należy:
 • uczestniczyć w wymaganej liczbie zjazdów Diecezjalnej Szkoły Animatora ODB (limit podany wyżej)
 • rekolekcjach zimowych KODA ODB,
 • Wyjazdowej Szkole Animatora (WSA),
 • zdać wszystkie przewidziane programem Szkoły egzaminy i zaliczenia, uzyskując tym samym wszystkie wpis na zakończenie DSA ODB,
 • kandydat w KWC
 • kontynuować i dbać o swoją formację,
 • w końcowym etapie odbyć rozmowę weryfikacyjną z Moderatorem Diecezjalnym,
 • uczestniczyć w rekolekcjach przed błogosławieństwem