Informacje dla animatorów

Zasady zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach animatorów w formacie .pdf do pobrania tutaj.

Informacje o zaświadczeniu lekarskim w formacie .pdf do pobrania tutaj.

Informacje o zaświadczeniu o niekaralności w formacie .pdf do pobrania tutaj.

ZASADY ZAPISÓW I UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH
ANIMATORÓW I KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW W 2018 R.

1. Każdy animator (kandydat na animatora) pragnący pełnić posługę na rekolekcjach zobowiązany jest do zapisania się na rekolekcje przez wypełnienie ankiety rekolekcyjnej na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje i przywiezienia ze sobą na rekolekcje podpisanej karty uczestnictwa z pliku PDF otrzymanego w wyniku jej wypełnienia (patrz ZASADY ZAPISÓW).

2. Animator przygotowuje się do podjęcia posługi przed rekolekcjami i pełni ją przez cały czas trwania rekolekcji. Konieczne jest wcześniejsze przeczytanie konspektu (zwłaszcza części A) i przygotowanie spotkań.

3. ANIMATOR ZABIERA ZE SOBĄ NA OAZĘ: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podręcznik danego stopnia z wypełnionym notatnikiem, różaniec, świecę, figurkę lub obrazek Niepokalanej, legitymację szkolną lub studencką / dowód osobisty, strój zgodny z duchem Nowej Kultury, chłopcy zabierają albę. W miarę możliwości animator przywozi również śpiewniki z pieśniami liturgicznymi, z piosenkami ewangelicznymi, ludowymi, patriotycznymi, materiały na pogodne wieczory, instrument muzyczny (o ile na nim gra). Animator liturgiczny, w porozumieniu z Moderatorem prowadzącym rekolekcje, powinien przygotować materiały na spotkania modlitewne, do komentarzy, wywieszki asysty na wszystkie dni oazy itp. Animator muzyczny w porozumieniu z Moderatorem prowadzącym rekolekcje powinien opracować śpiewnik turnusu.

Do wszystkich ośrodków (oprócz Bystrej Podhalańskiej i Mucharza) należy zabrać ze sobą śpiwór i koniecznie prześcieradło (wymóg SANEPIDU)!

4. Animator ogranicza używanie na oazie „sprzętów” multimedialnych do koniecznego minimum.

5. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, w czasie oazy nie ma odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów, jak i animatorów. Moderator parafialny nie powinien zabierać animatorom czasu podczas ich zajęć czy wyrywać z nich. Prosimy o tym poinformować swoich moderatorów.

6. W poczuciu odpowiedzialności za posługę oraz mając na uwadze fakt, że animator jako wychowawca jest zgłaszany do Kuratorium, prosimy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby na rekolekcje dotrzeć na czas i do dnia rozjazdu rzetelnie wypełnić swe posługiwanie. W razie nagłej niemożliwości wyjazdu na rekolekcje (sytuacja losowa) animator lub kandydat na animatora ma obowiązek zgłosić sprawę do organizatora rekolekcji, a niczego nie załatwiać na własną rękę z Moderatorem turnusu.

7. Animator podejmujący posługę na rekolekcjach wakacyjnych zobowiązany jest do udziału w Rozesłaniu OŻK w sobotę 16 czerwca 2018 r. o godz. 11.00. Będzie to okazja do spotkania z całą diakonią rekolekcyjną turnusu.


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO
DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 1. Co to jest?

Jest to druk, na którym lekarz medycyny pracy stwierdza (na podstawie wyniku badań na nosicielstwo), że dana osoba może mieć kontakt z żywnością.

2. Dlaczego jest potrzebne?

Zaświadczenie jest potrzebne, ponieważ za kontakt z żywnością kontrolujący z Sanepidu uważają zarówno podawanie posiłków uczestnikom, jak i zmywanie po posiłkach i każdorazowe wejście na teren kuchni. Każdy z terenowych oddziałów Sanepidu ma swoje dyrektywy w tej kwestii.

3. Gdzie można uzyskać to zaświadczenie?

Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy.

W większości placówek Medycyny Pracy wymagane jest tzw. skierowanie od pracodawcy, aby móc zarejestrować się na wizytę i uzyskać zaświadczenie (opłata za nie różni się w zależności od wybranej przychodni).

UWAGA! Każdy animator, który nie ma jeszcze tego zaświadczenia lub skończył się termin jego ważności może przyjść do siedziby Diakonii (Kraków, ul. Wiślna 12/6) i otrzyma skierowanie do medycyny pracy, które upoważni go do uzyskania ww. zaświadczenia za jedyne 30 zł (należy wpłacić w siedzibie Diakonii przy odbiorze skierowania). Umowa w tym temacie została podpisana z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1.

4. Gdzie można zrobić same badania?

Najlepiej sprawdzić w Internecie, gdzie mieści się najbliższa placówka Sanepidu, która wykonuje badania. Z wynikami badań udajemy się do lekarza medycyny pracy.

 

WYBRANE INFORMACJE ZE STRONY KRAKOWSKIEGO SANEPIDU

(http://wsse.krakow.pl):

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76 (KONTAKT TELEFONICZNY: 12 25 49 409).

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

Numer konta: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000

Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Tytułem: Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek.

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty. (zlecenie dostępne na stronie)

4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul Prądnicka 76, parter, pok. 18 najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: poniedziałek–piątek 7.30–15.00; przyjmowanie próbek do badania: poniedziałek-środa 7.30–11.00; wydawanie wyników badań: poniedziałek-środa 12.00–15.00, czwartek–piątek 7.30–15.00

Do wykonania badań nie potrzeba skierowania od lekarza i/lub pracodawcy.

 


ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
(O NIEKARALNOŚCI)

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.).

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna:

  1. powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),

  2. przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

Powyższe pismo Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, jako organizator rekolekcji, wystawi animatorom, którzy będą pełnić funkcję wychowawcy, oraz moderatorom, którzy będą pełnić funkcję kierownika, po zgłoszeniu się do siedziby Diakonii – Kraków, ul. Wiślna 12/6 w godzinach pracy Diakonii.